Peak Distribution

Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Peak Distribution zijn bij uitsluiting van
eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van
toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de
overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten
behoeve van Peak Distribution worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Peak
Distribution ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Peak Distribution zijn vrijblijvend en Peak Distribution behoudt zich uitdrukkelijk
het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften
of wijziging van calculatie of inkoopprijs voor Peak Distribution noodzakelijk is geworden.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Peak Distribution. Peak
Distribution is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te
verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Peak
Distribution dit zo snel als dit voor Peak Distribution mogelijk is mee.
2.3 Een aantal van de producten (zoals specifieke opdrachten, voor u op maat, kleur of naam gemaakt)
wordt aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen,
verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en
exclusief handeling- en verzendkosten. Exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders
vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen dertig
(30) dagen na factuur- of opdrachtdatum.
3.3 Betaling kan geschieden onder vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling
de datum van creditering van de giro-respectievelijk bankrekening van Peak Distribution.
3.4 Indien men zich niet houdt aan de besproken betalingstermijn, zijn wij genoodzaakt om uw openstaande
nota ter incasso aan te bieden. De eventuele bijkomende (buiten) gerechtelijke kosten zullen dan op u
worden verhaald. Voor het invorderen van onze openstaande nota’s maken wij gebruik van de
incassodienstverlening van het Centraal Invorderings Bureau te Rotterdam.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Peak Distribution gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te
ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling
en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te
ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Peak Distribution.
3.7 Niet betaalde goederen blijven eigendom van Peak Distribution. Deze mogen door besteller niet
vervreemdt, gebruikt of anderszinds beschadigd worden en dienen verzekerd te worden tegen alle van
buiten komende onheilen. Niet betaalde goederen kunnen door Peak Distribution opgeïst worden als
borgstelling voor betaling onverminderd het recht van Peak Distribution om alle kosten hiervoor genoemd op
opdrachtgever te verhalen.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Peak Distribution opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren
als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u
redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd
de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn
voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige
overeenkomst aan Peak Distribution verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten
gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst
beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Peak Distribution daarvan zo spoedig mogelijk en in
ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was,
schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Peak Distribution
de keuze de desbetreffende producten na retournering daarvan (zie ook artikel 6.4) te vervangen door
nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product
binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Peak Distribution te retourneren. Retourzendingen worden in
dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij
tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Verder zijn ook alle voorwaarden
genoemd in artikel 6.4 van toepassing.
6.4 Indien na overleg met Peak Distribution wordt overgegaan tot een retourzending, dan moet deze in de
originele verpakking, voldoende gefrankeerd en voldoende ingepakt worden opgestuurd aan Peak
Distribution. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, dan zijn de eventueel gemaakte extra kosten
voor u. Peak Distribution houdt zich het recht voor ongefrankeerde zendingen te weigeren.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer
tussen u en Peak Distribution, of tussen Peak Distribution en derden, voor zover betrekking hebbend op de
relatie tussen u en Peak Distribution, is Peak Distribution niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake
mocht zijn van opzet of grove schuld van Peak Distribution.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Peak Distribution ingeval van overmacht
het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat
Peak Distribution gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Peak Distribution en de door haar
ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar
schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Peak
Distribution in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen
te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Peak Distribution vast te stellen nieuwe rechtens
toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.2 Peak Distribution is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter
in het arrondissement waarin Peak Distribution haar hoofdvestiging heeft.
Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op: www.peakdistribution.nl en zijn gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel, Den Haag onder KVK nummer: 27315618